Vihannin Eränkävijät ry

Vuosikokous 12.3.2023 klo 15

Paikka: Linnastenkankaan erämaja

läsnä 20 jäsentä

 1. Kokouksen avaus

-Puheenjohtaja Tanskala avasi kokouksen

 1. Kokousvirkailijoiden valinta

-kokouksen puheenjohtajaksi Anna-Kaisa Minkkinen

-sihteeriksi Tero Mustonen

-pöytäkirjantarkastajiksi Matias Jaakola ja Juho Aitto-oja

-ääntenlaskijoiksi Matias Jaakola ja Juho Aitto-oja

 1. Todetaan kokouksen laillisuus

-todettiin kokouksen laillisuus

 1. Hyväksytään työjärjestys

-hyväksyttiin

 1. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta

-käytiin läpi toimintakertomus joka hyväksyttiin

-käytiin läpi tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, jotka hyväksyttiin

 1. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

-Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille

 1. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

-ehdotettu Veikko Tanskalaa, ei muita ehdotuksia.

-valittiin Veikko Tanskala puheenjohtajaksi

 1. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

-Sami Mämmelä, Pekka Mustakangas, Jorma Vilminko, Paavo, Lumiaho, Risto Pekki ja Reijo Kaurala

*Pekka Mustakangas jää pois johtokunnasta, ehdotti tilalle Tuomas Turpeista, Tapio Isokoski ehdotti Markku Tikkala. Äänestys asiasta: Tulos: Valitaan Markku Tikkala johtokuntaan

*Jorma Perttulan tilalle valitaan Pekka Nuutinen

 1. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä vaali alkaneelle vuodelle

-Ehdotettiin viime vuotisia ja valittiin viime vuotiset: Heikki Leinonen ja Jani Mämmelä, varalle Matias Jaakola sekä Ilkka Leinonen

 1. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle vuodelle

Esitetty toimintasuunnitelma joka hyväksyttiin

-lisäyksenä mahdollista Ampumakoulutustoimintaa Paukkulehtoon, mukana ammattitaitoinen kouluttaja sekä riistanhoitoyhdistys.

 1. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta

-johtokunnan esitys: liittymismaksu 100e, jäsenmaksu 60e. Alle 15 vuotias ilmaiseksi. 15-17-vuotias pelkällä jäsenmaksulla. 18-vuotta täyttäessä liittymismaksu.

-hyväksyttiin johtokunnan esitys

 1. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

-esitettiin tulo- ja menoarvio

-vahvistettiin ja hyväksyttiin kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio

 1. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset- ja koejäsenet, vähintään 2/3 osaa on oltava hyväksymisen kannalla

-ei asioita

 1. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi

-Jorma Perttulan erottaminen 31.12.2022. 7§ kohta 4 ”Toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti” ja kohta 5 ”toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa”

-Jaakko Ahtimaan erottaminen 12.3.2023 7§ kohta 1 ”laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen”

-Asia käsitelty

 1. Valitaan metsästyksenjohtajat

-johtokunnan esitys:

*hirvenmetsästys: hirviseurue päättää

*karhunmetsästys: Risto Hevosmaa

16. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä piirikokouksiin

-Metsästäjäliiton kokoukseen Risto Hevosmaa

-Kennelpiirinkokoukseen Risto Pekki ja varalle Piia Karppinen

17. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät asiat ja kokouskutsussa mainitut asiat

-Vihannin Eränkävijät osallistuu Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen alueella j ärjestettävään suurpetojen kannanhoidolliseen metsästykseen

-Valitaan Vihannin Eränkävijöiden karhunmetsästyksen varajohtajat

*esitys: 1. Paavo Korsu 2. Heikki Ahtimaa 3. Harri Taskila 4. Veikko Tanskala 5. Tapio Isokoski

-valitaan ylläolevat varajohtajiksi

Johtokunnan esitys: valtuutetaan karhunmetsästyksen johtaja sekä varajohtajat Vihannin Eränkävijöiden päätösvaltaisiksi edustajiksi alueen karhunmetsästyksen järjestelykokouksiin- ja palavereihin

-Valtuutettiin kyseiset henkilöt

*Johtokunnan esitys: karhunmetsästykseen voi osallistua kuka tahansa metsästäjä koirineen joka on löytyy karhunmetsästyksen osallistujaluettelosta, vaikka ei olekkaan Vihannin Eränkävijöiden jäsen

-Hyväksyttiin johtokunnan esitys

*Johtokunnan esitys: osallistuminen suurpetojen kannanhoidolliseen metsästykseen on maksutonta karhunmetsästyksen osallistujaluettelossa mainituille vieraille

-hyväksyttiin johtokunnan esitys

*Johtokunnan esitys: Risto Pekille kunniajäsenyys pitkästä työskentelystä seuran johdossa sekä pitkäjänteisestä työstä ajokoirametsästyksen parissa (muistetaan kunniakirjalla sekä pienellä muistoesineellä)

-hyväksyttiin

18.Päätetään SML:n Oulun piiri ry:lle ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirille tehtävistä esityksistä

-ei esityksiä

19. Keskustellaan muista mahdollisesta esille tulevista
asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

-metsästäjäliiton jäsenmaksu nousee 12e → 15e

-keskusteltiin erämajan roskiksesta koska on rikki.

-keskustelua Paukkulehdon auraamisesta talviaikana.

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo: 16:07

Puheenjohtaja:_________________________

Sihteeri: _________________________

Pöytäkirjantarkastaja:____________________

Pöytäkirjantarkastaja:____________________