Yhdistyksen säännöt, Vihannin eränkävijät RY

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi: Vihannin eränkävijät

Kotipaikka: Raahe

Yhdistys on perustettu Marraskuun 14. päivänä 1954 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi

Seura on Suomen metsästäjäliiton Oulunpiiri ry:n, Suomen Riistakeskus Oulun piirin sekä Oulaisten Riistanhoitoyhdistyksen jäsen. Seura noudattaa piirin/piirien sääntöjä ja määräyksiä.

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa:

1. järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen

2. riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa

3. metsästysampumaurheilua

4. kenneltoimintaa

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1. hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita

2. suorittamalla riistanhoitotyötä

3. valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä

4. seuraamalla toimialueensa riistatilannetta

5. huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista

6. kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan

7. järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia; mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa

8. edistämällä metsästyskoiratoimintaa

9. seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön joka sitoutuu noudattamaan seuran, Suomen Metsästäjäliiton, Suomen Riistakeskuksen, Oulun piirin ja Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokousten päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran hallitus.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1. laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen

2. toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti

3. rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä

4. toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti

5. toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa

6. pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella olevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenki itse seuran vuokramailla metsästää

7. seuranhallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän(7) päivää ennen kokousta

1. sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai

2. kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3. sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. hyväksytään työjärjestys

4. esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali

7. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

8. toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle

9. vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta

10. päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

11. päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta

12. vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio

13. hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuranjäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla

14. käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset

15. valitaan metsästyksenjohtajat

16. valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiiin

17. käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme(3) viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

18. päätetään Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:lle ja Oulaisten riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

19. keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa(1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamassa asian käsittelyä vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa mitä sääntöjen 8§:ssä on määrätty.

12§

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattaviajäseniä lukuun ottamatta on yksi(1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttaista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa(3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 12 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTA

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavotteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

2. olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

3. suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti

4. vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä

5. vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

6. vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralla asettamista velvotteista

7. nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Oulun piirin ja Oulaisten riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Riistakeskuksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt

8. vastata seuran kokousten antamista velvotteista

9. pitää seuran jäsenluetteloa

10. hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta

11. hoitaa seuran tiedotustoimintaa

12. valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt

13. päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista

14. tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

15. päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7. kohdan mukaisesti

16. ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten metsästyssäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa

20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo-Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautuessa on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisen lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Oulun piiri ry:lle ja Suomen Riistakeskukselle.

21§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.