VIHANNIN ERÄNKÄVIJÄT RY.   
HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNTÖ.  
1. YLEISTÄ  

1.   Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja ja metsästysseuransääntöjä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
2.   Kaadettavaksi anottavien hirvien lukumäärä sopeutetaan alueen hirvikannan vuosituottoon, hirvitutkimuksen ja luvanmyöntäjän suosituksiin sekä maa- ja metsätalouden ja tieliikenteen vahinkomääriin.
3.   Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta, eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä.                
4.    Seuran hirvenmetsästyssääntö käsitellään ja vahvistetaan vuosittain kesäkokouksessa ja  saatetaan kaikkien seurueenjäsenten tietoon ennen metsästykseen ryhtymistä 
             
2.   OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEEN MUODOSTAMINEN  

1. Hirvenmetsästykseen oikeutettuja ovat kaikki seuranjäsenet, aiemmin hirvenpyyntiin osallistumattoman henkilön on oltava kaksi vuotta (2 v.) seuranjäsenenä. 
2. Hirviseurueeseen liittyminen tapahtuu ilmoittautumalla seurueen perustavassa kokouksessa, jossa valitaan myös  metsästyksenjohtaja. 
3. Seurueen jäsenellä tulee olla  voimassa oleva ampumakoekortti, ja lisäksi niinä vuosina joina ampumakoetta ei ole suoritettu, seuran hyväksymä ampumasuoritus,  uusien sääntöjen mukaan ampumakoe ammutaan paikoillaan olevaan maaliin, siitä huolimatta näissä säännöissä suositellaan liikkuvaan maaliin harjoittelua.  
4. Hirvijaostolla on oikeus yksittäistapauksissa lieventää kohdassa 1. Mainittua kahdenvuoden sääntöä.
 
3.    METSÄSTYKSEN ALOITTAMINEN JA METSÄSTYSKÄYTÄNNÖT  
  
1. Metsästyskauden aloittamisesta päätetään syksyn kokouksessa.
2. Ns. yleisiä seurueen metsästyspäiviä ovat hirvenmetsästyskauden viikonvaihteet (lauantai- sunnuntai). Muina päivinä tapahtuvasta metsästyksestä päättää metsästyksenjohtaja.
 
4.   OSALLISTUMISVELVOLLISUUS 
 
1. Hirviseurueen jäsenten velvollisuudesta osallistua metsästykseen Ns. yleisinä   metsästyspäivinä päätetään hirviseurueen vuosittaisessa perustavassa kokouksessa Seurueen jäsenet ovat velvollisia osallistumaan myös metsästykseen liittyviin oheistoimintoihin.
2. Metsästykseen liittyviksi oheistoiminnoiksi näissä säännöissä luetaan mm . saaliin käsittelyyn liittyvät toimet, välinehuolto, saaliinkäsittelypaikan ja metsästysmajan puhtaanapito ja hoito, passipaikkahuolto sekä peijaiset valmisteluineen.
3. Osallistumisvelvollisuus perustamiskokouksen mukaisesti sovittuihin pyyntipäiviin on 70% todellisista pyyntipäivistä. Osallistumisvelvotteen laiminlyönti voi johtaa lihaosuuden vähentämiseen.
4. Kohdassa kolme sovittua osallistumisvelvollisuutta on hirvijaostolla oikeus yksittäistapauksissa lieventää.
5. Poissaolosta ilmoitettava metsästyksen johtajalle ennen pyyntipäivän alkua.
6. Jos kaatoluvan maksaneelle hirviseurueenjäsenelle tulee  ennen metsästyskauden alkua este osallistua lainkaan metsästykseen, palautetaan kaatolupamaksu tai korvataan se hirvenlihalla jonka arvo on 6 euroa/ kg.
 
5. KUSTANNUKSET
 
1. Hirviseurueen kulujen yhteismäärä jaetaan tasan seurueen jako-osuuksilla olevien jäsenten kesken.
2. Hirviseurueen kulut muodostuvat mm. seuraavista menoeristä:
-lupamaksut
-yhteishankinnat
-peijaiskulut
-muut kulut esim. Seurueeseen ensimmäistä kertaa tulevalta peritään osallistumismaksu seurueen aikaisempiin hankintoihin, maksun määrä on 200€
-hirviseurueen yhteisillä päätöksillä sovitut hankinnat kuuluu seuralle johon ei seurueen jäsenellä ole henkilökohtaista omistusoikeutta.
-lupamaksun keräyksen yhteydessä kerättyjä rahoja ei palauteta vaan ne jäävät seurueen kulujen peittämiseen (huomioidaan kuitenkin kohtuullisuus) 
 
6. METSÄSTYSVIERAAT. 
  
1. Hirviseurue voi ottaa jahteihinsa metsästysvieraita. Päätöksen vieraiden ottamisesta tekee hirviseurue. 
2. Metsästysvieraiden osalta päätökset jahtijärjestelyistä tekee hirviseurue.
3. Vieraiden isännyydestä sekä metsästyssääntöihin perehdyttäjistä päätetään ennen vieraan metsästyksen alkamista.
4. Vierailta perittävistä maksuista päättää hirviseurue.
     
7. PÄIHTEET  

1. Alkoholin tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen estää osallistumisen metsästykseen
2.  Jos hirviporukanjäsen tavataan humalassa metsästyksen ollessa käynnissä, hän menettää seuraavan lihaosuutensa hirviporukalle jolla on oikeus myydä osuus, rahat  käytetään hirviporukan hyväksi.